Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga czasu, wiedzy i pieniędzy. Stale borykasz się ze skomplikowanymi procedurami o charakterze administracyjno-prawnym lub rozbudowaną biurokracją. Często zdarza się, że jesteś stroną w sporze i musisz podejmować trudne decyzje, których konsekwencje mogą wiązać się z dużymi kosztami lud odpowiedzialnością prawną. Twoja firma jest narażona na powstanie szkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi, których skutkiem mogą być poniesione szkody i utrata płynności finansowej. Jak temu zapobiec?
Prowadzenie biznesu może być dużo łatwiejsze. D.A.S. oferuje Ubezpieczenie Ochrony Prawnej, które zmniejsza ryzyko prowadzenia sporów prawnych i pozwala skoncentrować się na Twoich codziennych zadaniach bez ponoszenia wysokich kosztów.

Ubezpieczenie może obejąć m.in.:

 •  spory na etapie sądowym z ZUS, US, PIP i innymi,
 • spory związane z Ochroną Danych Osobowych,
 • spory z pracownikami,
 • ochronę prawną pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej (każdy pojazd rozliczany dodatkowo)
 • umowy na potrzeby własne.

Koszt ubezpieczenia: STANDARD – od 105 złotych miesięcznie

Możliwe dodatkowe klauzule:

 • Ochrona prawna pracodawcy
 • Ochrona prawna nieruchomości
 • Ochrona prawna w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Rozszerzone doradztwo i konsultacje prawne
 • Obrona Ubezpieczającego przed roszczeniami
 • Przedsądowa windykacja wierzytelności
 • Ochrona prawna kierowcy

SPRAWDŹ, W JAKICH WYBRANYCH DZIEDZINACH TWOJEJ FIRMY, POMOŻE CI UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ FIRMY I WOLNEGO ZAWODU D.A.S.

TWOJA FIRMA LUB WOLNY ZAWÓD

POJAZD

UMOWY NA POTRZEBY WŁASNE

NIERUCHOMOŚCI

PRACODAWCA

OCHRONA PRAWNA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe dotyczące naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia, w następującym zakresie:

 • warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czasu pracy kierowców,
 • warunków technicznych pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasad i wymogów prawnych przewozu osób lub towarów,
 • przepisów regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych przez pojazdy samochodowe.

OCHRONA PRAWNA KIEROWCY

Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące sprawy związane z kierowaniem pojazdem:
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie Ubezpieczającego,wyrządzonej czynem niedozwolonym,
 • obrona przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
 • reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa jazdy.

OBRONA UBEZPIECZAJĄCEGO PRZED ROSZCZENIAMI

Dodatkową ochroną ubezpieczeniową w zakresie pokrywania kosztów prawnych, objęte są spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym albo niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

ROZSZERZONE DORADZTWO I KONSULTACJE PRAWNE

Organizacja i pokrycie kosztów następujących usług prawnych obejmuje organizacje i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:

 • przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji,
 • bezpośrednie porady i konsultacje prawne.

PRZEDSĄDOWA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęta jest przedsądowa windykacja wierzytelności Ubezpieczającego.