Decydując się na Ubezpieczenie Ochrony Prawnej, możesz je poszerzyć o dodatkowe klauzule, które w znacznym stopniu zwiększą zakres Twojej ochrony. Poniżej znajdują się informacje dotyczące poszczególnych rozwiązań. Wybrane klauzule mają zastosowanie do wybranych wariantów ubezpieczenia. Dostosuj zakres swojej polisy do Twoich potrzeb.

W razie pytań lub wątpliwości nasze Biuro Obsługi Klienta oraz Agenci są do Twojej dyspozycji.

Dodatkowe Klauzule dla Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Życiu Prywatnym.

OCHRONA PRAWNA KIEROWCY ZAWODOWEGO W TRANSPORCIE
KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe dotyczące naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia, w następującym zakresie:

 • warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czasu pracy kierowców,
 • warunków technicznych pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasad i wymogów prawnych przewozu osób lub towarów,
 • przepisów regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych przez pojazdy samochodowe.

OBRONA UBEZPIECZAJĄCEGO PRZED ROSZCZENIAMI

Ochroną ubezpieczeniową objęte są spory w sferze życia prywatnego, wynikające z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym albo niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, w zakresie pokrywania kosztów prawnych.

ROZSZERZONE DORADZTWO I KONSULTACJE PRAWNE

Organizacja i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:
 • przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji,
 • bezpośrednie porady i konsultacje prawne,
 • sporządzenia testamentu.

Dodatkowe Klauzule dla Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Firmy i Wolnego Zawodu.

OCHRONA PRAWNA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe dotyczące naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, w następującym zakresie:
 • warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czasu pracy kierowców,
 • warunków technicznych pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasad i wymogów prawnych przewozu osób lub towarów,
 • przepisów regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych przez pojazdy samochodowe.

OCHRONA PRAWNA KIEROWCY

Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące sprawy związane z kierowaniem pojazdem:
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie Ubezpieczającego,wyrządzonej czynem niedozwolonym,
 • obrona przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
 • reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa jazdy.

OBRONA UBEZPIECZAJĄCEGO PRZED ROSZCZENIAMI

Dodatkową ochroną ubezpieczeniową w zakresie pokrywania kosztów prawnych, objęte są spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym albo niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

OCHRONA PRAWNA PRACODAWCY

Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące sprawy:
 • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy od pracowników Ubezpieczającego,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracowników Ubezpieczającego,
 • obrona interesów prawnych Ubezpieczającego przed roszczeniami ze stosunku pracy.

PRZEDSĄDOWA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęta jest przedsądowa windykacja wierzytelności Ubezpieczającego.

ROZSZERZONE DORADZTWO I KONSULTACJE PRAWNE

Organizacja i pokrycie kosztów następujących usług prawnych obejmuje organizacje i pokrycie kosztów następujących usług prawnych:

 • przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji,
 • bezpośrednie porady i konsultacje prawne.

OCHRONA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI

Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące sprawy:
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na nieruchomości, wyrządzonej czynem niedozwolonym
 • dochodzenie roszczeń z umów dotyczących nieruchomości, w tym umów ubezpieczenia,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych do nieruchomości w następstwie ingerencji osób trzecich w te prawa, w tym z tytułu naruszenia posiadania nieruchomości lub roszczeń z tytułu nieuzasadnionego zakłócenia korzystania z nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich.

Szczegółowe warunki Ochrony Ubezpieczeniowej znajdują się w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dostępnych na pod następującym linkiem:
http://das.pl/strefa-klienta/dokumenty-do-pobrania/