Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z ochroną prawną i tym jak ona działa.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 22 453 00 00 lub 801 801 810.

 

DLACZEGO MOJA UMOWA UBEZPIECZENIOWA Z DAS ZOSTAŁA ROZWIĄZANA I NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ODNOWIENIA? DLACZEGO NIE MOGĘ WYKUPIĆ NOWEJ POLISY DAS?

Z dniem 1 września 2021 r. spółka rozpoczęła proces likwidacji. Zgodnie z wymogami prawnymi oznacza to, że wygasza swoją działalność do końca 2023 r. i nie może już sprzedawać i wznawiać umów ubezpieczeniowych czy dokonywać zmian zakresu ubezpieczenia we wcześniej zawartych umowach. Stąd też niemożliwe jest odnowienie, zmiana, aneksowanie lub wykupienie nowej polisy w DAS.

W związku z wygaszaniem działalności polisy DAS wygasną automatycznie w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, bez możliwości odnowienia jej na kolejny okres ubezpieczenia. Do tego czasu Ubezpieczeni mogą jednak w pełni korzystać z zagwarantowanych nią usług.

CZY W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ DAS NADAL MOŻNA KORZYSTAĆ Z POLIS I ZGŁASZAĆ SZKODY?

Likwidacja DAS nie wpływa na ważność ani możliwość korzystania z aktywnych polis. Ubezpieczeni mogą korzystać z niej tak jak dotychczas, w tym zgłaszać szkody.

Wszelkie sprawy rozpoczęte w ramach ubezpieczenia będą kontynuowane zgodnie z zapisami umowy, jeśli miały miejsce w czasie objętym ubezpieczeniem. DAS nadal będzie prowadzić i finansować sprawy swoich Ubezpieczonych, bo wygaszanie działalności firmy będzie rozłożone w czasie i potrwa aż do 2023 r. Po tym czasie opiekę nad pozostałymi jeszcze sprawami przejmie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia.

JAK LIKWIDACJA DAS WPŁYWA NA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA PORAD PRAWNYCH?

Niezależnie od faktu zaistnienia postępowania likwidacyjnego, w zakresie potrzeby uzyskania  świadczeń z zakresu Doradztwa i Konsultacji Prawnych oraz Rozszerzonego Doradztwa i Konsultacji Prawnych, wymagane jest zgłoszenie konieczności uzyskania pomocy prawnej w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Wypadki ubezpieczeniowe z Doradztwa i Konsultacji Prawnych oraz Rozszerzonego Doradztwa i Konsultacji Prawnych nie są objęte ochroną jeżeli zostały zgłoszone po rozwiązaniu i wygaśnięciu umowy ubezpieczenia. Pozostałe sprawy (wypadki ubezpieczeniowe) będzie można zgłaszać po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia pod warunkiem ich zaistnienia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informację oraz zasady rozpatrywania ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt: das@das.pl lub +48 22 453 00 00 (w godz. 9:00-17:00).

CZY W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ DAS MUSZĘ JAKO KLIENT DOPEŁNIĆ JAKICHŚ FORMALNOŚCI?

Nie. Niepotrzebne są tu żadne działania ze strony Klientów DAS. Polisy wygasną automatycznie w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, bez odnowienia na kolejny okres ubezpieczenia. Do tego czasu Ubezpieczeni mogą w pełni korzystać z zagwarantowanych nią usług.

CZYM JEST UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ?

Posiadający ubezpieczenie ochrony prawnej, otrzymają wsparcie od D.A.S. w postaci pomocy prawnej za pośrednictwem zewnętrznego prawnika lub kancelarii prawnej. Ponadto ubezpieczenie ochrony prawnej pokryje zarówno koszty ubezpieczonego, jak i strony przeciwnej, jeżeli ubezpieczony przegra spór w sądzie.

 

 

JAKIE KOSZTY POKRYWA UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie pokrywa honoraria prawników, opłaty sądowe, zwrot kosztów dojazdu świadków na rozprawy, opłaty sądowe, wynagrodzenie biegłych i rzeczoznawców. W razie przegranej rozprawy sądowej, ubezpieczenie D.A.S. pokrywa także koszty zasądzone na rzecz strony przeciwnej. Decydując się na Ubezpieczenie D.A.S. otrzymujesz unikalną ofertę nielimitowanych, telefonicznych porad prawnych.

JAK SKORZYSTAĆ Z NIELIMITOWANYCH, TELEFONICZNYCH PORAD PRAWNYCH?

Jeśli potrzebujesz porady prawnej, która udzielana jest przez prawników D.A.S. skontaktuj się z infolinią pod numerem 22 453 00 00 lub 801 801 810.

CZY SKORZYSTANIE Z PORADY PRAWNEJ POWODUJE AUTOMATYCZNIE ZGŁOSZENIE SZKODY?

Nie. Telefoniczna porada prawna może dotyczyć także spraw spoza zakresu ubezpieczenia. Dzwoniąc po poradę prawną, zostaniesz poinstruowany przez prawnika, jak możesz zachować się danej sytuacji, jakie masz opcje rozwiązania problemu z którymi się zwróciłeś do D.A.S.

CZY UBEZPIECZENIE POKRYJE KOSZTY MOJEGO PRAWNIKA?

Masz prawo wybrać swojego prawnika. Może to być prawnik z usług którego korzystałeś już w przeszłości lub którego polecili Ci znajomi. Możesz też zwrócić się do D.A.S. z prośbą o rekomendację prawnika. Usługi każdego z nich zostaną rozliczone dzięki polisie D.A.S.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

Możesz to zrobić:

-telefonicznie pod numerami 22 453 00 00 lub 801 801 810,

– za pośrednictwem strony www (http://das.pl/strefa-klienta/zgloszenia/),

– e-maila (ochronaprawna@das.pl),

– faksu pod numerem 22 453 00 09

– lub listownie na adres D.A.S. TUOP S.A. ul. Żwirki i Wigury 18a 02-092 Warszawa.Sprawdź jak chronimy Ciebie, Twoich najbliższych oraz Twoje mienie.

JAKI JEST ZASIĘG TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terenie Europy (w znaczeniu geograficznym) oraz państw leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego, z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu.

CZY UBEZPIECZENIE OBEJMUJE OBSŁUGĘ SPRAW, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE PRZED ZAKUPEM POLISY?

Spory prawne, które zaistniały przed datą rozpoczęcia obowiązywania POLISY DAS, nie będę uwzględnione.

CO SIĘ STANIE, KIEDY KOSZTY PRAWNE PRZEKROCZĄ SUMĘ UBEZPIECZENIA NA POLISIE?

Suma ubezpieczenia to wskazana w polisie maksymalna kwota opłat prawnych i kosztów, które D.A.S. pokryje w przypadku jednego roszczenia lub kilku roszczeń zgłoszonych w rocznym okresie ubezpieczenia. Wszelkie opłaty poniesione po przekroczeniu limitu muszą zostać poniesione przez ubezpieczonego. Poinformujemy Cię, że koszty prawne mogą przekroczyć sumę ubezpieczenia. Takie sytuacje mają jednak miejsce niezwykle rzadko.

 

D.A.S. – CO TO ZA SKRÓT?

Deutscher Automobil Schutz (Niemiecka Ochrona Samochodu). Ta nazwa odzwierciedla niemieckie korzenie Ubezpieczenia Ochrony Prawnej i naszej spółki macierzystej.