D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji informuje, że reklamacje dotyczące zastrzeżeń dotyczących usług ubezpieczeniowych świadczonych przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji podlegają następującym zasadom składania i rozpatrywania.

Reklamacją jest każde wystąpienie skierowane do D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji przez naszego klienta, w którym klient (Ubezpieczający, ubezpieczony lub inna osoba uprawniona do ochrony ubezpieczeniowej z umowy ubezpieczenia) zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji; w szczególności składa skargę lub reklamację na usługę lub działalność D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji.

 

Miejsce i forma złożenia reklamacji (skargi).

Reklamacja może być złożona w każdej jednostce terenowej lub Centrali D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji, obsługującej klientów (dalej „jednostka”).

Reklamacja może być złożona:

1)  w formie pisemnej – osobiście, w jednostce D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową lub kurierską

2)  ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji, obsługującej klientów

3)  w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podany poniżej adres poczty elektronicznej.

Adresy do składania reklamacji dotyczących usług ubezpieczeniowych świadczonych przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji (pisemnie lub osobiście):

  • D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji, ul. Żwirki i Wigury 18 A, 02-092 Warszawa; lub adres jednostek terenowych, podane na stronie www.das.pl,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej www.das.pl (reklamacje@das.pl) oraz telefonicznie: 22 453 00 00, faksem: 22 453 00 09.

Termin rozpatrzenia reklamacji.

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamacje nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji poinformuje o przedłużeniu terminu odpowiedzi który to termin nie będzie jednak przekraczał 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W powyższej informacji, o przedłużeniu czasu na rozpatrzenie reklamacji, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji dodatkowo:

1)  wyjaśni przyczynę opóźnienia;

2)  wskaże na okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3)  określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi,

 

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji.

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację lub inne wystąpienie wysyłając odpowiedź na wskazany adres pocztowy. Na wniosek klienta, kopia odpowiedzi może zostać wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

 

Pozostałe informacje.

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji informuje ponadto, że osoba ubezpieczona będąca konsumentem w myśl obowiązujących przepisów, ma możliwość uzyskania pomocy u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

W przypadku osoby fizycznej będącej ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia przysługuje możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Ponadto w razie nieuwzględnienia reklamacji przez D.A.S. istnieje możliwość złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy w postępowaniu pozasądowym do Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl).

Właściwym dla D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa (www.knf.gov.pl). Ubezpieczającemu przysługuje prawo poddania sporu z D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z zasadami działania tego sądu.

Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.