Polityka prywatności – strona www, formularz kontaktowy

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

 

Działając w wykonaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. informuje, iż:

 

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. (dalej D.A.S. TUOP S.A.) ul. Żwirki i Wigury 18 A, 02-092 Warszawa. Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019094, posiada numer NIP: 5262486845, numer REGON: 01676796, kapitał zakładowy w wysokości 14 526 750,00 zł, w całości opłacony
  • w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem: email IOD@das.pl, lub korespondencyjnie na wyżej wskazany adres siedziby. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Kaczmarski;
  • Pani/Pana dane osobowe w zależności od okoliczności przetwarzane będą:

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania danych
Prowadzenie wymiany korespondencji e-mailowej dotyczącej ewentualnej współpracy, realizacji zawartej umowy, jak i w zakresie produktów D.A.S. TUOP S.A. ul. Żwirki i Wigury 18 A 02-092  Warszawa przez osoby nie będące bezpośrednio stronami umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wymiany korespondencji z przedstawicielami swoich kontrahentów.

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO W zależności od okoliczności:

– do czasu trwania negocjacji, ofertowania;

– do czasu realizacji umowy;

– do przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy;

– do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawienie uzasadniony interes administratora.

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego,

zawarcie umowy ubezpieczenia i jej wykonywanie.

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO W zależności od okoliczności:

– do czasu trwania negocjacji, ofertowania;

– do czasu realizacji umowy;

– do przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy

Windykacja i dochodzenie roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych. art. 6 ust. 1 lit. f RODO W zależności od okoliczności:

– do czasu zakończenia postępowania w zakresie dochodzenia roszczenia w tym postępowania egzekucyjnego;

– do czasu przedawnienia dochodzonych roszczeń.

Podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Przez czas wskazany przepisami prawa a w braku takiego przepisu w terminie do 3 lat.
Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną. art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne

W zależności od okoliczności:

– do czasu trwania akcji marketingowej;

– do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawienie uzasadniony interes administratora

rozpatrywanie wniosków, skarg i reklamacji

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji, w tym do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.

 

  • odbiorcami danych osobowych mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych (KNF, UFG, GIF itd.). Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;

 

  • posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści danych;

– prawo ich sprostowania,

– prawo usunięcia danych,

– prawo ograniczenia przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej w niektórych sytuacjach może stanowić warunek zawarcia umowy;
  • W ramach przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania;
  • A.S. TUOP S.A. jako administrator Pani/Pana danych informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w celu likwidacji szkody lub realizacji świadczeń ubezpieczeniowych na podstawie art. 45 lub art. 46 RODO, bądź gdy zastosowanie ma którykolwiek z wyjątków wskazanych w art. 49 ust. 1 RODO. W przypadkach przedmiotowego przekazania stosowane będą odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy RODO. Informację na temat zastosowanych zabezpieczeń w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego oraz kopii przekazanych danych można uzyskać pod adresem e-mail inspektora ochrony danych.

 

ZNAJDŹ AGENTA

Prosty i szybki sposób na kontakt z Agentem D.A.S.

Kliknij tutaj.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej na temat Ubezpieczenia Ochrony Prawnej.

Kliknij tutaj.