Polityka prywatności – strona www, formularz kontaktowy

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji

1. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa;

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019094, posiada numer NIP: 5262486845, numer REGON: 01676796, kapitał zakładowy w wysokości 19 761 000 zł, w całości opłacony.

dalej: D.A.S.

2. Inspektor Ochrony Danych

D.A.S. powołał inspektora ochrony danych z którym skontaktować się można poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@das.pl.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Artur Firgolski.

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych wraz z podstawą prawną

Państwa dane osobowe, przesłane przez formularz znajdujący się na stronie D.A.S., będą przetwarzane, aby udzielić Państwu niezbędnych informacji, które Państwa interesują w związku z prowadzoną przez D.A.S. działalnością oraz w celu odpowiedzi na zadane pytania, a także realizacji usługi, jeżeli zdecydują się Państwo na jej nabycie.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów D.A.S. jako administratora danych w postaci komunikacji z użytkownikami strony, czyli
z Państwem oraz przekazania odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej przez D.A.S. działalności gospodarczej.

Jeżeli zdecydują się Państwo na usługę świadczoną przez D.A.S., podstawą przetwarzania Państwa danych będzie m.in. udzielona zgoda.

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż będzie to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, poinformowania o usługach świadczonych przez D.A.S. oraz w razie zdecydowania się na usługę świadczoną przez D.A.S. na czas trwania tej usługi, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych

D.A.S. może przekazywać Państwa dane osobowe swoim dostawcom np. w zakresie usług IT. Takie podmioty są upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umowy z D.A.S. i tylko zgodnie
z poleceniami D.A.S. mogą te dane przetwarzać.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dowolne, ale jednocześnie konieczne, aby odpowiedzieć na Państwa pytania i udzielić potrzebnych Państwu informacji.

Macie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. prawo żądania przenoszenia Państwa danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Aby skorzystać z przysługujących Państwu, wskazanych wyżej praw, prosimy o kontakt:

  1. na adres D.A.S.: ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa;
  2. e-mail: das@das.pl lub iod@das.pl

 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.