Znajdź Agenta

30 października 2018

Pojazd

Wypadek lub kolizja drogowa. Jak się zachować?

Co robić, gdy jesteśmy uczestnikami wypadku samochodowego lub kolizji drogowej? Jakich danych potrzebujemy od innych uczestników zdarzenia?

Takie pytania niewątpliwie nasuwają się u każdego kierowcy, który doświadczył tej przykrej  sytuacji. Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania zaraz po kolizji/wypadku drogowym dla wielu kierowców może być niezwykle trudne. Ogromny stres, który towarzyszy takiemu zdarzeniu niejednokrotnie wyłącza racjonalnie myślenie, co może być przyczyną powstania wielu problemów przy usuwaniu skutków kolizji/wypadku drogowego.

Co trzeba zrobić zaraz po wypadku lub kolizji?

Zaraz po wypadku, uczestniczący w nim kierowca przede wszystkim  musi zrobić wszystko, aby jak najszybciej opanować stres.

W pierwszej kolejności należy zatrzymać pojazd, nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niezatrzymanie pojazdu może być potraktowane jako ucieczka z miejsca zdarzenia, co może doprowadzić zarówno do konsekwencji karnych i finansowych. Podstawy postępowania zostały wskazane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.0.1260, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.).

Zgodnie z art. 43 pkt. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych(Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.):

Ubezpieczyciel OC, który wypłaci odszkodowanie uczestnikowi zdarzenia posiada regres, tj. roszczenie zwrotne do wysokości wypłaconego odszkodowania od osoby, która nie zatrzymała pojazdu, zbiegła z miejsca zdarzenia.

Po bezpiecznym zatrzymaniu pojazdu należy przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku. Mianowicie, w pierwszej kolejności należy się upewnić, czy którykolwiek z uczestników kolizji/wypadku nie jest ranny. Jeżeli stwierdzimy obrażenia ciała innej osoby, należy jej udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pomoc medyczną. Musimy pamiętać, że nieudzielenie pierwszej pomocy jest przestępstwem.

Następnie musimy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Oznakować poprzez wystawienie trójkąta ostrzegawczego, włączenie świateł awaryjnych oraz w miarę możliwości zabezpieczenie mienia wszystkich uczestników zdarzenia. Jeżeli w wyniku zdarzenia nie ma osób zabitych czy rannych, powinniśmy niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu. W sytuacji przestawiania pojazdu, może być przydatne w przyszłości wykonanie dokumentacji zdjęciowej pierwotnego ustawienia pojazdów. Należy mieć na uwadze to, aby jak najszybciej zapisać numery rejestracyjne pojazdów innych uczestników, aby uniknąć niepotrzebnych problemów w razie ucieczki innego uczestnika zdarzenia z miejsca zdarzenia.  Biorąc to pod uwagę, obowiązki uczestnika zdarzenia różnią się, jeżeli była to kolizja-stłuczka lub wypadek.

Jaka jest różnica między kolizją a wypadkiem drogowym?

Kolizja drogowa nie została zdefiniowana w żadnym akcie prawnym. Najprościej kolizję można opisać jako:

stworzenie zagrożenia w ruchu lądowym , w wyniku którego powstały starty materialne (np. uszkodzenie pojazdu), a ewentualne obrażenie ciała innych uczestników zdarzenia  powodują naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.

Natomiast wypadek drogowy został określony w art. 177 kodeksu karnego (Dz.U.2018.0.1600, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.)

Naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, które powodują naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający powyżej 7 dni.

Różnice pomiędzy kolizją, a wypadkiem obrazuje poniższa tabelka:

Wypadek Kolizja (Stłuczka)
Są osoby ranne lub zabite. Nie ma osób rannych, ani zabitych.
Nie usuwać żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia, ani nie przemieszczać ich. Jeśli pojazd stoi w takim miejscu, że może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać należy go usunąć z miejsca zdarzenia. W przypadku nieusunięcia pojazdów można narazić się na mandat karny za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania.
Wezwać służby ratownicze i Policję. Jeżeli nie ma wątpliwości co do sprawcy, to nie ma potrzeby, obowiązku wzywania Policji chyba, że zachodzi podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy.

Czy mamy obowiązek wezwania policji?

Tak, mamy obowiązek wezwania policji w dwóch przypadkach.

⇒ Pierwszy przypadek

Wówczas, gdy w wyniku zdarzenia są zabici lub ranni, czyli zawsze wtedy kiedy jest konieczność wezwania służb ratowniczych.

⇒ Drugi przypadek

Gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, tj. gdy odniesiemy wrażenie, że drugi uczestnik sprawia wrażenie nietrzeźwego, zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie wyraża woli okazania dokumentów.

Zatem obowiązek wezwania policji istnieje zawsze w przypadku wypadku ,natomiast gdy jesteśmy uczestnikami kolizji  nie mamy obowiązku wzywania funkcjonariuszy Policji.

Ważne:  Nawet, gdy nie mamy obowiązku wezwania Policji zawsze należy to poważnie rozważyć. Wezwanie Policji może być w szczególności pomocne, gdy poruszaliśmy się pojazdem służbowym lub nie możemy dojść do porozumienia z innymi uczestnikami zdarzenia co do winy. Notatka Policji potwierdzi uszkodzenia pojazdu, wskaże winnego lub ewentualnie Policja skieruje wniosek do Sądu o ukaranie obwinionego. Postępowanie sądowe ma wówczas na celu zweryfikowanie ustaleń policji do osoby sprawcy zdarzenia.

Jakie dane powinno zawierać oświadczenie uczestników zdarzenia?

W sytuacji, gdy nie mamy obowiązku wezwania Policji lub nie decydujemy się na to, należy spisać oświadczenie uczestników zdarzenia.

W takim oświadczeniu powinno zostać następujące dane:

  • data, godzina, miejsce zdarzenia
  • dane uczestników zdarzenia (imię, nazwisko, adres zamieszkania),
  • dane pojazdów (marka, nr rejestracyjny),
  • nazwa ubezpieczyciela OC , nr polisy OC i okres jej obowiązywania,
  • szczegółowy opis przebiegu zdarzenia,
  • opis uszkodzeń pojazdów,
  • szkic sytuacyjny,
  • podpis uczestników zdarzenia,
  • ewentualnie dane świadków zdarzenia.

Musimy mieć na uwadze, że wypadek czy kolizja drogowa jest sytuacją stresującą i zapamiętanie ww. danych może stwarzać problem. Możemy o czymś zapomnieć, co może spowodować  wydłużenie się okresu dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody w wyniku zdarzenia. Dlatego też dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest posiadanie gotowego druku oświadczenia albo posiadanie polisy ochrony prawnej w D.A.S. Dzięki polisie D.A.S. możemy  zadzwonić z miejsca zdarzenia i skonsultować się bezpośrednio z prawnikiem, od którego uzyskamy wszelkie potrzebne dla nas informacje.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody

Gdy zgromadzimy wszystkie dokumenty omawiane powyżej, szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody. Powinniśmy załączyć do zgłoszenia zgromadzone dokumenty wraz z dokumentacją zdjęciową zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdu. Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel podejmie postępowanie wyjaśniające w sprawie, a osoba zgłaszająca ma obowiązek okazania wszystkich dokumentów, podania wszystkich informacji, których żąda ubezpieczyciel.

Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wypadku. Często jednak się zdarza, że termin 30dniowy zostaje przedłużony przez ubezpieczyciela. W takiej sytuacji ubezpieczyciel powinien pisemnie uzasadnić przedłużenie ustawowego 30 dniowego terminu.

Jeżeli ubezpieczyciel w wyniku przeprowadzonego postępowania wyda decyzję ubezpieczeniową, w której nie uzna swojej odpowiedzialności, tym samym nie wypłaci odszkodowania albo roszczenia uzna tylko częściowo można oczywiście odwołać się od decyzji. Jednak w praktyce ubezpieczyciele nie uznają odwołań osób poszkodowanych. Wówczas jedyną drogą dochodzenia roszczeń pozostaje droga sądowa.

W takiej sytuacji nieodzowną pomocą staje się polisa ochrony prawnej w D.A.S. Po zgłoszeniu do D.A.S. problemu z uzyskaniem stosownego odszkodowania przez osobę ubezpieczoną, ubezpieczyciel ochrony prawnej wystosuje profesjonalne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela OC sprawcy, poparte opiniami niezależnych rzeczoznawców, a w razie takiej konieczności sfinansuje koszty i wydatki prawne postępowania sądowego.

 

 

Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy

W trakcie kolizji samochód Pani Agnieszki został znacznie uszkodzony. Sprawca kolizji przyznał się do winy i Pani Agnieszka ubiegała się o odszkodowanie za zniszczenie auta z ubezpieczenia OC sprawcy. Jej wątpliwości wzbudziła wyliczona przez ubezpieczyciela OC wartość odszkodowania, która była dużo niższa niż wycena sporządzona przez autoryzowaną stację obsługi. Ubezpieczyciel OC nie uznał odwołania. Dzięki polisie D.A.S. Pani Agnieszka uzyskała na drodze sądowej należytą wartość odszkodowania OC, nie martwiąc się o koszty prawnika i postępowania sądowego, które pokryło D.A.S.

O autorze

Piotr Kuźmiński prawnik

Piotr Kuźmiński

Aplikant Radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie pracy w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz Kancelariach Prawnych. W ramiach bloga D.A.S. zajmuje się głównie tematami związanymi z prawem cywilnym w szczególności ubezpieczeniami gospodarczymi oraz transportem drogowym.