6 marca 2018

Pojazd

6 rzeczy o których powinieneś pamiętać kupując samochód

Zamierzasz kupić samochód? Czy stan techniczny przy zakupie pojazdu jest najważniejszy i czy na tej kwestii powinniśmy się wyłącznie skupić?

Oczywiście, stan techniczny pojazdu jest bardzo ważny dlatego należy podjąć wszelkie czynności mogące wykryć ewentualne wady pojazdu. Jednakże wady fizyczne to nie jedyne okoliczności, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Równie istotnym zagadnieniem są wady prawne. Dlatego przed zakupem samochodu powinniśmy zażądać od sprzedającego wszystkich dokumentów dotyczących pojazdu wraz z historią samochodu. Należy sprawdzić, czy osoba sprzedająca pojazd jest do tego uprawniona , tj. czy pojazd stanowi jej własność. Jeżeli sprzedający nie przedstawi historii pojazdu, możemy ją sprawdzić na stronie internetowej: https://historiapojazdu.gov.pl.

Przy zakupie pojazdu, aby zabezpieczyć swoje ewentualne roszczenia wobec sprzedawcy musimy zawrzeć umowę kupna sprzedaży pojazdu w formie pisemnej. Umowa jest również dowodem przeniesienia własności, którą następnie należy przedstawić w urzędzie gminy przy rejestracji pojazdu.

Konieczne elementy umowy kupna sprzedaży pojazdu

Zgodnie z art. 535 Kodeksu Cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przy zawieraniu umowy kupna sprzedaży pojazdu powinniśmy pamiętać o niezbędnych informacjach :

 Data i miejsce zawarcia umowy,

⇒ Dokładne określenie stron umowy (gdy stroną jest osoba fizyczna: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr i seria dowodu osobistego; jeżeli stroną jest osoba prawna: dokładna nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby, NIP, odpis z KRS, wskazanie pełnomocników),

⇒ Dokładne określenie pojazdu (marka, model, data produkcji, nr rejestracyjny, nr VIN, stan licznika),

⇒ Oświadczenie sprzedawcy, że ma pełne prawa do auta oraz że przenosi je za odpowiednią cenę na rzecz wskazanej osoby, określanej jako Kupujący,

⇒ Oświadczenie o przekazaniu wszelkich dokumentów związanych z samochodem (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, kluczyki),

⇒ Oświadczenie, że pojazd jest wolny od wad prawnych (tzn. nie jest obciążony zastawem lub prawem innej osoby) lub fizycznych (nie jest uszkodzony),

⇒ Określenie ceny sprzedaży pojazdu,

⇒ Złożenie podpisów przez obie Strony umowy,

⇒ Zamieszczenie dodatkowych zapisów w umowie sprzedaży samochodu zależy już od woli obu stron. Strony umowy mogą ustalić zaliczkę, kwestię odstąpienia od zawartej umowy w odpowiednim czasie, gwarancję Sprzedawcy, kary umowne za nieterminowe uiszczanie rat ceny auta itd. Istotne jest to, aby takie postanowienia nie stały w sprzeczności z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz nie naruszały uprawnień drugiej Strony zobowiązania, tzn. aby jedna ze Stron nie miała silniejszej pozycji od drugiej.

Co zrobić, gdy się okaże, że pojazd jest wadliwy

Jeżeli kupimy samochód, a następnie okaże się, że pojazd ma wady fizyczne, o których sprzedawca nie poinformował kupującego, a przy zakupie nie były widoczne nawet, przy zachowaniu należytej staranności, należy zgłosić nasze zastrzeżenia Sprzedającemu, ponieważ zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

  •  Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umowy.
  •  Wada prawna– jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W sytuacji, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę samochodu, niezależnie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy osoba prawna, kupujący  może dochodzić od niego naprawienia wyrządzonej szkody. Dodatkowo sprzedawcy grozi odpowiedzialność karna, o ile poszkodowany (kupujący) złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zaznaczyć tutaj należy, że świadome wprowadzenie kupującego w błąd w celu odniesienia korzyści jego kosztem albo wyzyskanie jego niewiedzy wypełnia znamiona przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 k.k.

Ważne: jeśli osoba fizyczna kupuje samochód od osoby prawnej, np. komisu, chronią ją przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Samochód musi być zgodny z umową. Natomiast, jeżeli w ciągu 2 lat od kupna auta okaże się, że ma ono poważne wady (czyli pojazd jest niezgodny z umową), sprzedawca musi te wady usunąć lub obniżyć cenę.

Jeśli o wadzie dowiemy się w ciągu pierwszych 6 miesięcy od kupna, przyjmuje się, że istniała od początku. Jeżeli nie da się usunąć wad lub byłoby to zbyt drogie, możliwe jest rozwiązanie umowy i wzajemny zwrot auta oraz pieniędzy.

Natomiast jeśli kupiliśmy samochód od osoby fizycznej, a sprzedający świadomie ukrył defekty samochodu, a potrafimy to udowodnić, zawsze można odstąpić od umowy. Trzeba pamiętać, jeżeli nie zastrzeżono tego w umowie, sprzedawca odpowiada za wady auta zmniejszające jego wartość nawet wtedy, gdy nie próbował ich ukryć.

Ważne: W ogłoszeniach sprzedawcy podają różne informacje, np. zapewniają, że samochód jest bezwypadkowy, że ma oryginalny przebieg itp. Warto takie ogłoszenie zapisać w razie ewentualnego sporu ze sprzedawcą, bo jeśli z czasem okaże się, że zostaliśmy oszukani, będziemy mieli dowód, który po pierwsze, ułatwi późniejsze negocjacje ze sprzedawcą, a po drugie, pozwoli na skuteczniejsze działania przed sądem.

ZAKUP POJAZDU OD OSOBY PRAWNEJ ZAKUP POJAZDU OD OSOBY FIZYCZNEJ
Okres przedawnienia roszczeń 2 lata rok
Umowne ograniczenia odpowiedzialności (przy zakupie używanego pojazdu) do roku bez ograniczenia
Całkowite, umowne wyłączenie odpowiedzialności niemożliwe możliwe
Odpowiedzialność za ukrycie wad tak tak
Ciężar dowodu w przypadku wady wynikłej w ciągu 6 miesięcy od kupna sprzedawca ma udowodnić, że winę ponosi kupujący kupujący musi udowodnić, że auto ma wadę

Problem z zakupionym autem

problem z samochodem z salonu

Pani Anna

Pani Anna kupiła nowy samochód z salonu. Niestety podczas bieżącego przeglądu pojazdu, okazało się, że powłoka lakiernicza na prawych przednich drzwiach jest wyraźnie grubsza niż na pozostałych częściach pojazdu. Klientka złożyła reklamację do sprzedawcy, w której zażądała naprawienia szkody i obniżenia wartości zakupu lub odstąpienie od umowy. Sprzedawca nie uwzględnił reklamacji Pani Anny twierdząc, że jej roszczenia są całkowicie bezzasadne, ponieważ pojazd nie był używany i nie było na nim żadnej szkody. Ubezpieczona sprawę przekazała do D.A.S. W pierwszej kolejności zleciliśmy wykonanie opinii niezależnemu rzeczoznawcy mechaniki pojazdowej. Zgodnie z ww. opinią roszczenia naszej klientki okazały się całkowicie uzasadnione. Opierając się na powyższej opinii wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę mechaniki pojazdowej, wezwaliśmy sprzedawcę do uwzględnienia roszczeń naszej klientki. Dzięki naszym działaniom roszczenia Pani Anny zostały uwzględnione i obniżono cenę zakupionego przez nią samochodu.

O autorze

Piotr Kuźmiński prawnik

Piotr Kuźmiński

Aplikant Radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie pracy w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz Kancelariach Prawnych. W ramiach bloga D.A.S. zajmuje się głównie tematami związanymi z prawem cywilnym w szczególności ubezpieczeniami gospodarczymi oraz transportem drogowym.