Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). Dlatego kierujemy do naszych Klientów jak i Potencjalnych Klientów, niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 18 A. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia i późniejszej jej realizacji.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@das.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym oceny ryzyka ubezpieczeniowego jak również do późniejszego wykonywania umowy (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

– kontaktowania się z Państwem, w związku z realizacją umowy;

– rozpatrywania skarg i reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową  (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Dodatkowo Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, w tym m.in.:

– pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

– bankom – celem zwrotu nienależnych świadczeń;

– inny zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji;

– organom państwowym  lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KNF, UFG, itd.);

– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);

– podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Czas przechowywania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy ubezpieczenia, a także po jej zakończeniu:

 • do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, wystawienia faktur oraz innych dokumentów księgowych;

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

 

Polityka prywatności – strona www, formularz kontaktowy

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Działając w wykonaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. (dalej D.A.S. TUOP S.A.) ul. Żwirki i Wigury 18 A, 02-092 Warszawa. Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019094, posiada numer NIP: 5262486845, numer REGON: 01676796, kapitał zakładowy w wysokości 19 724 250,00 zł, w całości opłacony;
 • w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: email IOD@das.pl lub korespondencyjnie na wyżej wskazany adres siedziby. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Kaczmarski;
 • Pani/Pana dane osobowe w zależności od okoliczności przetwarzane będą:
Kategoria osób i cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania danych
Kontrahenci, potencjalni kontrahenci, przedstawiciele kontrahentów

Prowadzenie wymiany korespondencji e-mailowej dotyczącej ewentualnej współpracy, realizacji zawartej umowy, jak i w zakresie produktów D.A.S. TUOP S.A. ul. Żwirki i Wigury 18 A 02-092 Warszawa przez osoby nie będące bezpośrednio stronami umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wymiany korespondencji z przedstawicielami swoich kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO W zależności od okoliczności:

– do czasu trwania negocjacji, ofertowania;

– do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy (tj., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata);

– do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawienie uzasadniony interes administratora.

Kontrahenci (w tym dostawcy zewnętrzni)

W celu realizacji zawartych umów.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy (tj., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata).
Ubezpieczający, Uprawnieni z umów ubezpieczenia

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego,zawarcie umowy ubezpieczenia i jej wykonywanie oraz reasekuracja ryzyk (tj. zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową).

Po zakończeniu umowy ubezpieczenia jako dane statystyczne w celu ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości.

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

art. 9 ust. 2 lit. a

oraz

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia co jest zgodne z art. 9 ust. 4 RODO)

Przez czas trwania umowy a po tym czasie do 12 lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Kontrahenci, Dłużnicy, Ubezpieczający, Uprawnieni z umów ubezpieczenia

Windykacja i dochodzenie roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO W zależności od okoliczności:

– do czasu zakończenia postępowania w zakresie dochodzenia roszczenia w tym postępowania egzekucyjnego;

– do czasu przedawnienia dochodzonych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ubezpieczający, Potencjalni Ubezpieczający, Uprawnieni z umów ubezpieczenia

Podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora oraz

w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania temu przestępstwu.

art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W zależności od okoliczności:

– dane potencjalnych Ubezpieczających i Uprawnionych z umów ubezpieczenia, z którymi nie doszło do zawarcia umowy przez okres

do 3 lat lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

– dane Ubezpieczających i Uprawnionych z umów ubezpieczenia do 12 lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Osoby, które zapisały się na newsletter, Osoby korzystające z innych form marketingu, Kontrahenci, Ubezpieczający, Uprawnieni z umów ubezpieczenia

Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO

art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne

W zależności od okoliczności:

– do czasu trwania działań marketingowych (np. konkursu, wysyłki newsletteru itp.);

– do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawienie uzasadniony interes administratora;

– do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą prowadzenia działań marketingowych jest wyrażona zgoda.

Kontrahenci, Przedstawiciele Kontrahentów, Ubezpieczający, Uprawnieni z umów ubezpieczenia, inne osoby niż wskazane powyżej składające skargę lub reklamację

Rozpatrywanie wniosków, skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

art. 74 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

W zależności od okoliczności:

– w zakresie reklamacji związanych z umową ubezpieczenia do czasu przedawnienia roszczeń z danej umowy ubezpieczenia;

– w zakresie reklamacji nie związanych z realizacją umowy ubezpieczenia – przez 1 rok po rozliczeniu reklamacji.

Agenci i Osoby Wykonujące Czynności Agencyjne (OWCA)

Realizacja umowy agencyjnej przez agenta i OWCA w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, gdzie przetwarzanie danych OWCA nie będącej stroną umowy stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (tj. interes w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wymiany korespondencji z przedstawicielami swoich kontrahentów).

art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

W zależności od okoliczności:

– dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia rozwiązania umowy agencyjnej;

– do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawienie uzasadniony interes administratora.

Klienci, Kontrahenci, Agenci, Ubezpieczający, Uprawnieni z umów ubezpieczenia

W celach rachunkowych, w tym rozliczeniowych.

 

 

art. 6 ust. 1 lit c RODO

ustawa o rachunkowości

Dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów o rachunkowości przez 5 lat.
Osoby Wykonujące Czynności Agencyjne (OWCA)

Przeprowadzenie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, w tym rejestracja w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

Rozporządzenie

Ministra Finansów

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji

W zależności od okoliczności:

– w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia rozwiązania umowy agencyjnej;

– w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu do czasy upływu terminu na złożenie i rozpatrzenie odwołania od negatywnego wyniku egzaminu tj. do

3 miesięcy od ogłoszenia wyników.

Osoby korzystające ze strony internetowej administratora (www.das.pl)

Pliki cookies

Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

 

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane we własnym imieniu tzw. odbiorcom danych osobowych tj.:

– pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

– bankom – celem zwrotu nienależnych świadczeń, rozliczenia umów ubezpieczenia itd.;

– inny zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji;

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KNF, UFG, itd.);

– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT), czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;

– podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

 • w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– prawo dostępu do treści danych;

– prawo ich sprostowania,

– prawo usunięcia danych,

– prawo ograniczenia przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej w niektórych sytuacjach może stanowić warunek zawarcia umowy;
 • W ramach przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
 • D.A.S. TUOP S.A. jako administrator Pani/Pana danych informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w celu likwidacji szkody lub realizacji świadczeń ubezpieczeniowych na podstawie art. 45 lub art. 46 RODO, bądź gdy zastosowanie ma którykolwiek z wyjątków wskazanych w art. 49 ust. 1 RODO. W przypadkach przedmiotowego przekazania stosowane będą odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy RODO. Informację na temat zastosowanych zabezpieczeń w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego oraz kopii przekazanych danych można uzyskać pod adresem e-mail inspektora ochrony danych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Aby pobrać, należy kliknąć na poniższy link.

Pobierz