Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). Dlatego kierujemy do naszych Klientów jak i Potencjalnych Klientów, niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 18 A. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia i późniejszej jej realizacji.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@das.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym oceny ryzyka ubezpieczeniowego jak również do późniejszego wykonywania umowy (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

– kontaktowania się z Państwem, w związku z realizacją umowy;

– rozpatrywania skarg i reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową  (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Dodatkowo Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, w tym m.in.:

– pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

– bankom – celem zwrotu nienależnych świadczeń;

– inny zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji;

– organom państwowym  lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KNF, UFG, itd.);

– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);

– podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Czas przechowywania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy ubezpieczenia, a także po jej zakończeniu:

  • do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
  • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, wystawienia faktur oraz innych dokumentów księgowych;

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Aby pobrać, należy kliknąć na poniższy link.

Pobierz