Deklaracja Spółki D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w sprawie: stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. (zwana dalej: „Spółką”), przyjęto do stosowania wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, (dalej zwane jako: „Zasady”), mając przy tym na względzie przesłanki: skali, charakteru oraz specyfiki działalności Spółki, ryzyka kolizji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także nadmiernej uciążliwości stosowania niektórych zasad przez Spółkę. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości jej uprawnione organy mogą postanowić o szerszym zakresie stosowania w działalności Spółki zasad płynących z Wytycznych, jak również zmienić swoją aktualną interpretację odnośnie do zakresu i sposobu stosowania poszczególnych Zasad. W przypadku zmian, o których mowa powyżej, zaprezentowana poniżej deklaracja Spółki zostanie odpowiednio zaktualizowana i przedstawiona na stronie internetowej Spółki.

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące zasad ładu korporacyjnego. 

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH  DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ D.A.S. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ S.A.

Rada Nadzorcza D.A.S Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. (dalej D.A.S.), realizując obowiązek wynikający z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 roku, w oparciu o wyniki przeprowadzonego przeglądu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,  dokonała pozytywnej oceny przestrzegania stosowania przez D.A.S. ww. Zasad.