Deklaracja Spółki D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji w sprawie: stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji (zwana dalej: „Spółką”), przyjęto do stosowania wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, (dalej zwane jako: „Zasady”), mając przy tym na względzie przesłanki: skali, charakteru oraz specyfiki działalności Spółki, ryzyka kolizji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także nadmiernej uciążliwości stosowania niektórych zasad przez Spółkę. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości jej uprawnione organy mogą postanowić o szerszym zakresie stosowania w działalności Spółki zasad płynących z Wytycznych, jak również zmienić swoją aktualną interpretację odnośnie do zakresu i sposobu stosowania poszczególnych Zasad. W przypadku zmian, o których mowa powyżej, zaprezentowana poniżej deklaracja Spółki zostanie odpowiednio zaktualizowana i przedstawiona na stronie internetowej Spółki.

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące zasad ładu korporacyjnego. 

Aby pobrać, należy kliknąć na okienko z interesującym Cię dokumentem.

OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH  DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ D.A.S. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ S.A. w likwidacji

Rada Nadzorcza D.A.S Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji (dalej D.A.S.), działając na podstawie § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2020 roku, w oparciu o wyniki przeprowadzonego przeglądu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, dokonała pozytywnej oceny stosowania przez D.A.S. ww. Zasad.