D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji

CENTRALA

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
e-mail: das@das.pl

tel. 22 453 00 03, 22 453 00 05

KRS 0000019094 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 19 761 000 zł opłacony w całości.
NIP 526-24-86-845
REGON 016767960
Konto bankowe Alior Bank   30 2490 0005 0000 4600 1214 7584