Szanowni Państwo
Informujemy, że w dniu 3 marca 2022 roku została podjęta uchwała wspólników spółki D.A.S., Tomasz Niedziński Kancelaria Prawna sp.k. w sprawie rozwiązania spółki. Z dniem 31 sierpnia 2022 roku, Kancelaria prawna zakończyła świadczenie usług prawnych. Obecnie Kancelaria jest w procesie zakończenia działalności, który zakończy się z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jej wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

KRS

D.A.S., Tomasz Niedziński, Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471673.
NIP: 7010390911
REGON: 146820098

 

KONTAKT

Nasz adres:
D.A.S., Tomasz Niedziński, Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa
Ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa
E-mail: biuro@kancelaria.das.pl
NIP: 701 039 09 11

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności – strona www, formularz kontaktowy
D.A.S., Tomasz Niedziński Kancelaria prawna spółka komandytowa

1. Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
D.A.S., Tomasz Niedziński Kancelaria prawna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa;
Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471673, posiada numer NIP: 7010390911, REGON: 146820098
Dalej: Administrator

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym skontaktować się można poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@das.pl.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Artur Firgolski.

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych wraz z podstawą prawną
Państwa dane osobowe, przesłane przez formularz znajdujący się na stronie Administratora, będą przetwarzane, aby udzielić Państwu niezbędnych informacji, które Państwa interesują w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością oraz w celu odpowiedzi na zadane pytania, a także realizacji usługi, jeżeli zdecydują się Państwo na jej nabycie.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony, czyli z Państwem oraz przekazania odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Jeżeli zdecydują się Państwo na usługę świadczoną przez Administratora, podstawą przetwarzania Państwa danych będzie m.in. udzielona zgoda.

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż będzie to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, poinformowania o usługach świadczonych przez Administratora oraz w razie zdecydowania się na usługę świadczoną przez Administratora na czas trwania tej usługi, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe swoim dostawcom np. w zakresie usług IT. Takie podmioty są upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest dowolne, ale jednocześnie konieczne, aby odpowiedzieć na Państwa pytania i udzielić potrzebnych Państwu informacji.
Macie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
6. prawo żądania przenoszenia Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu, wskazanych wyżej praw, prosimy o kontakt:
1. na adres Administratora: ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa;
2. poprzez wysłanie faxu na numer: 22 453 00 89
3. na adres e-mail: biuro@kancelaria.das.pl, iod@das.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.