22 lutego 2018

Firma

Wszystko co musisz wiedzieć o zmianach prawnych związanych z branżą transportową w 2018 roku

O jakich już obowiązujących przepisach w transporcie drogowym powinniśmy pamiętać? 

  • Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Z dniem 30 listopada 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  (Dz. U. 2016 poz. 1935), powołujące Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Dostępny jest pod adresem: https://kreptd.gitd.gov.pl.

Co to jest Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego?

Zgodnie z założeniami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego został utworzony w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej.

Dostęp do rejestru zapewniony jest przez aplikacje internetowe, dające możliwość dostępu do danych dla upoważnionych organów oraz zapewniających możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Utworzenie KREPTD umożliwi sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy drogowego, wydawania, zmiany i cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz własny, podmiotami przeprowadzającymi egzaminy i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych oraz podmiotami sprawującymi nadzór i kontrolę nad transportem drogowym.

Podsumowując KREPTD pozwala bezpłatnie zweryfikować aktualne informacje o podmiotach, które posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

  • Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej 2016/40 z dn. 18 marca 2016 r.

Istotną zmianą w przepisach o transporcie drogowym jest wejście w życie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/40 z dnia 18 marca 2016 r., klasyfikującego poważne naruszenia przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji.

Poważne i bardzo poważne naruszenia zostały wymienione w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/40. Zgodnie z nową regulacją, jeżeli ww. naruszenia popełniane są wielokrotnie oraz zostaną uznane przez właściwy organ państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa za poważniejsze, może to prowadzić do wszczęcia procedury cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowej, a także zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej.

 W przypadku stwierdzenia drugiego bardzo poważnego naruszenia, zgodnie ze wzorem obliczania zawartym w załączniku nr II do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, w ciągu roku od dnia wystosowania ostrzeżenia, organ, w drodze decyzji administracyjnej, dokonuje cofnięcia na okres 3 miesięcy części (…) wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawiesza wydawanie dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy.

 W przypadku stwierdzenia trzeciego bardzo poważnego naruszenia, w ciągu roku od dnia wystosowania ostrzeżenia, organ wszczyna postępowanie administracyjne w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że powyższe ostrzeżenie można uznać za niebyłe po upływie roku od dnia stwierdzenia przez organ bardzo poważnego naruszenia, na podstawie którego wystosowano to ostrzeżenie.

Po wydaniu przez GITD decyzji o cofnięciu wypisów z licencji wspólnotowej, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej do organu, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ich cofnięciu stała się ostateczna.

Jakie zmiany w przepisach o transporcie drogowym czekają nas w najbliższym czasie?

  • Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Polski ustawodawca z dniem 1 stycznia 2018 r. zamierzał wprowadzić nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która istotnie zmienia zasady wykonywania działalności transportowej w tym obszarze, a ponadto skutkuje wygaśnięciem wszystkich zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych. W ostateczności ustawodawca podjął decyzję o przedłużeniu vacatio legis wspomnianej nowelizacji do dnia 1 stycznia 2019 r.

  • Pakiet przewozowy

Kolejną zmianą przepisów transportowych jest tzw. pakiet przewozowy, który wchodzi w życie w dniu 18 kwietnia 2018 r. Powyższy pakiet nakłada na przedsiębiorców obowiązek cyfrowej rejestracji przewozu towarów.

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów, w myśl zapisów pakietu przewozowego, monitorowanie przewozu towarów ma umożliwić rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Powyższy rejestr, ma dotyczyć poza paliwami płynnymi również przewozu alkoholu skażonego i suszu tytoniowego.

Co zrobić aby uniknąć łamania przepisów w branży transportowej? Jak radzić sobie ze zmianami prawa?

Prowadząc działalność transportową, w celu uniknięcia problemów, których genezą są częste zmiany przepisów prawa, doskonałym rozwiązaniem jest korzystanie ze wsparcia podmiotów świadczących w tym zakresie profesjonalną pomoc. Atrakcyjnym rozwiązaniem jest korzystanie z ubezpieczenia ochrony prawnej w transporcie krajowym i międzynarodowym oferowanym przez firmę D.A.S.

Właściciel firmy transportowej

Pan Karol

Pan Karol często korzysta z nielimitowanych porad prawnych dostępnych w ramach ubezpieczenia prawnego D.A.S.  Jeszcze przed wykonaniem usługi transportowej otrzymuje od nas  informacje: jakie musi spełnić formalne warunki, jaką posiadać licencję, pozwolenie, jakich zgłoszeń musi dokonać itp. Takie przygotowanie do wykonania usługi transportowej pozwoliło mu uniknąć już nieraz poważnych problemów prawnych czy też płacenia kar. Dzięki ubezpieczeniu Pan Karol wykonuje swoje usługi terminowo i  cieszy się  pozytywnymi relacjami ze swoimi kontrahentami.

O autorze

Piotr Kuźmiński prawnik

Piotr Kuźmiński

Aplikant Radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie pracy w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz Kancelariach Prawnych. W ramiach bloga D.A.S. zajmuje się głównie tematami związanymi z prawem cywilnym w szczególności ubezpieczeniami gospodarczymi oraz transportem drogowym.