Pani Katarzynie z Olsztyna skradziono samochód. Badanie kluczyków wykonane przez rzeczoznawcę jej ubezpieczyciela AC (z zakresu mechanoskopii) wykazało, że jeden z nich posłużył do sporządzenia kopii. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Autocasco Pani Katarzyna, po kradzieży, była zobowiązana oddać wszystkie kluczyki. Nasza Klientka otrzymała odmowę wypłaty odszkodowania, ponieważ jej ubezpieczyciel stwierdził, że skopiowała kluczyki, a tym samym nie oddała wszystkich kompletów. Pani Katarzyna twierdziła jednak, że nie kopiowała kluczyków i nie dysponuje żadną kopią. Sprawa została zgłoszona do D.A.S. W toku korespondencji prowadzonej przez D.A.S. ubezpieczyciel AC stwierdził, że nie jest możliwe ustalenie dokładnego czasu wykonania kopii kluczy. W związku z tym prawnicy naszego zakładu ubezpieczeń wezwali go do wypłaty odszkodowania, ponieważ istniała możliwość, że kluczyk został dorobiony przez poprzedniego właściciela auta. Skoro zaś strona przeciwna nie dysponowała dowodami na potwierdzenie tezy o kopiowaniu kluczyka przez naszą ubezpieczoną, to wszelkie wątpliwości powinny być interpretowane na jej korzyść. D.A.S. wezwał również ubezpieczyciela AC do udostępnienia kluczyków w celu wykonania niezależnych badan, w przypadku gdyby nadal kwestionował zasadność roszczeń naszej ubezpieczonej. Zakład ubezpieczeń odmówił ich wydania, mimo że stanowiły własność ubezpieczonej, i ostatecznie odmówił wypłaty odszkodowania. Sprawa została przekazana do kancelarii adwokackiej w celu wniesienia powództwa do sądu. W trakcie procesu kluczyki zostały zbadane przez biegłego sądowego, który również stwierdził, że nie ma możliwości ustalenia nawet przybliżonej daty kopiowania kluczyka. W związku z tym są duże szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez sąd. Pani Katarzyna, dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej w D.A.S., nie musi sama ponosić kosztów prawnika ani, co warto podkreślić, martwić się, że sąd nie uzna jej racji, ponieważ jedną z zalet naszego ubezpieczenia jest zagwarantowanie pokrycia kosztów przegranego procesu.