Znajdź Agenta

23 września 2020

Aktualności

Wezwanie wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Zarząd spółki pod firmą D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.  z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.

Dokumenty akcji zostaną odebrane za pisemnym pokwitowaniem.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

The Management Board of D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. with its seat in Warsaw („Company”) in connection with Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts, calls on all shareholders of the Company to submit their share documents for dematerialisation.

Share documents should be submitted to the registered office of the Company, ie ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warsaw, on business days (Monday to Friday) from 9.00 to 17.00.

The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder.

This summons is the first of five required by law.

Warszawa dnia 22  września 2020